مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

فهرست مطالب

 

چکیده فارسی         .......................................................................................................................................................      7

کلیدواژه ها       ..............................................................................................................................................................      7

مقدمه          ..................................................................................................................................................................      8

بخش اول: توانمندسازی کارکنان            .....................................................................................................................     11

ادبیات تحقیق          .....................................................................................................................................................     12    

توانمندسازی کارکنان        ............................................................................................................................................     12

عوامل موثر بر توانمندي        .......................................................................................................................................     18

علل گرايش سازمانها به توانمندسازي        ..................................................................................................................     22

توانمندسازي روانشناختي       ......................................................................................................................................     26

بخش دوم: آموزش         .............................................................................................................................................     31

آموزش              .........................................................................................................................................................     32

مديريت دانش         ....................................................................................................................................................     33

روشهای آموزشی       ..................................................................................................................................................     44

ضرورت آموزش سازمانی         ..................................................................................................................................     47

آموزش و توانمندسازي            ..................................................................................................................................     48

بخش سوم: رهبری       ...............................................................................................................................................     51

سبک رهبری     ......................................................................................................................................................    52

نظريه هاي رهبری        ...............................................................................................................................................     54

رهبري معنوي        .....................................................................................................................................................     56

رهبري تحول آفرين        ............................................................................................................................................     59

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات          ........................................................................................................................      64

سوابق تحقیق           ..................................................................................................................................................     65

جمع بندی        ..........................................................................................................................................................     68

پیشنهادات کاربردی        ............................................................................................................................................     69

منابع و مآخذ         .....................................................................................................................................................     71

 

 

 

 

چکیده فارسی

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

همچنانکه می دانیم نیروهای انسانی یک شرکت، مهمترین و با ارزش ترین داشته های آن شرکت بوده و هرچه این نیروها توانمندتر باشند، می توان انتظار داشت که شرکت مورد نظر موفقیت های بیشتری را به دست آورد. اما توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. محركهاي دروني و بيروني متعددي سازمانها را بـر توانمندسازي كاركنانشان ترغيب نمـوده اسـت. این تحقیق نیز در نظر دارد عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارکنان را شناسایی و تحلیل کند. در این میان دو عامل آموزش کارکنان و سبک رهبری به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری انجام گرفته و از نمونه 10 مقاله، 3 کتاب و 3 پایان نامه در حیطه موضوعی توانمندسازی کارکنان استفاده شده است.

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

یافته های این تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی کارکنان از اصول لازم و بدیهی هر سازمانی است و در این میان آموزش کارکنان برای توانمندسازی آنها و نیز رهبری دوستانه و مدبرانه و نوآورانه نیز می تواند توانمندسازی کارکنان را تسریع بخشد.

 

کلیدواژه ها: توانمندسازی کارکنان، آموزش، رهبری


 

مقدمه

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر «دراکر» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمانها می باشد. توانمند کردن افراد موجب می شود تا مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی توانند در دراز مدت کامیاب باشند. مدیر سازمان، مهمترین عامل در تواناسازی کارکنان می باشد. زیرا مدیر بطور مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می کند(معین، 1394، 67).

بنابراین یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای موردنظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است. کامیابی سازمانی، به آمیزه ای اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت بستگی دارد و به علت پیچیدگی‌، گوناگونی و یگانگی سازمانها، زمینه های تخصصی بسیاری پدید آمده‌اند، تا منافع بالقوه هر یک از اجزای سازنده را به حداکثر برسانند(عبداللهی، 1385، 55).

اکنون رويكرد نوين و راهبردي به منابع انساني ايجاب مي كند كه نيروهاي انساني سازمان مهم ترين مشتريان تلقي شوند تا با تدوين راهبردهاي صحيح براي منابع انساني، به اهداف سازمان، مديريت و كاركنان تضمين گردد. گسترة دگرگونيهاي محيط به ويژه در زمينه علم و فناوري، موفقيت سازمانها را بيش از هر چيز به قابليتهاي منابع انساني آنها متكي ساخته است. شرايط پرتلاطم محيطي و تغييرات شگرف فناوري، منجر به پيچيدگي بيشتر فعاليتها شده است، به نحوي كه محتواي تفكر مديريت و روشهاي مورد استفاده در سازمان دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي عميق و شديد شده است. لذا موفقيت هر سازمان رابطه مستقيمي با كارداني، تلاش و توانمندي نيروي انساني شاغل در آن دارد و هرگونه بي توجهي به اين منبع مهم و عظيم، عوارض و پيامدهاي گوناگون و جبران ناپذيري همچون از دست دادنن يروهاي متخصص و كارآمد، هدررفتن سرمايه گذاريهاي سازماني و در نهايت كاهش كارآيي و فناي سازمان را در بر خواهد داشت.
نيروي انساني ماهر و پرتوان مهمترين عامل پويايي جوامع و سازمانها به شمار مي رود. از اين رو سازمانها به سبب توسعه و گسترش فعاليت هاي خود ناگزير به تدارك، حفظو مديريت منابع انساني توانمند و كارآمد هستند. از آنجا كه تنوع نيازهاي انساني، تخصص ومهارت هاي متعدد و متنوعي در جهان به وجود آورده است، مديريت منابع انساني وظيفةخطير به كارگيري و استفاده درست از خدمات اعضاي سازمان را به عهده دارد(سلمانفر، 1393، 12).پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 320,000 ریال
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 400,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
filew_2115626_5462.zip208.1k