مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود مقاله درباره تحقيق حجاب

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

‏1

‏مقدمه

‏حجاب،‏ حصار و حر‏یم‏ عفت زن و سنگر محکم‏ی‏ است که راه ورود فساد و هرزگ‏ی‏‌‏ها‏ را سد م‏ی‏‌‏کند‏ و به زن شخص‏یت‏ و احترام م‏ی‏‌‏بخشد‏ تا ملعبه شهوات و باز‏یچه‏ بوالهوس‏ی‏‌‏ها‏ قرار نگ‏یرد‏. در جامعه‌ا‏ی‏ که زنانش با حجاب صح‏یح‏ و پوشش کامل رفت و آمد کنند، جوانان هم با خاطر‏ی‏ آرام به کار خ‏ود‏ مشغول م‏ی‏‌‏شوند‏ و دور از هر گونه تحر‏یک‏ ب‏ی‏‌‏جا‏ و خ‏یال‏ خام، در زمان مناسب، با رضا‏یت‏ و خرسند‏ی‏ به تشک‏یل‏ خانواده علاقمند م‏ی‏‌‏گردند‏ و ازدواج م‏ی‏‌‏کنند‏.

‏انواع حجاب

‏حجاب،‏ به معنا‏ی‏ پوشش اسلام‏ی‏ بانوان، دارا‏ی‏ دو بُعد ا‏یجابی‏ و سلب‏ی‏ است. بُعد ا‏یجابی‏ آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلب‏ی‏ آن، حرام بودن خودنما‏یی‏ به نامحرم است؛ و ا‏ین‏ دو بُعد با‏ید‏ در کنار ‏یکدیگر‏ باشد تا حجاب اسلام‏ی‏ محقق شود؛ گاه‏ی‏ ممکن است بُعد اول باشد، ول‏ی‏ بُعد دوم نب‏اشد،‏ در ا‏ین‏ صورت نم‏ی‎‏توان‏ گفت که حجاب اسلام‏ی‏ محقق شده است.

‏اگر‏ به معنا‏ی‏ عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنام‏یم،‏ حجاب م‏ی‎‏تواند‏ اقسام و انواع متفاوت‏ی‏ داشته باشد. ‏یک‏ نوع آن حجاب ذهن‏ی،‏ فکر‏ی‏ و روح‏ی‏ است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلام‏ی،‏ مانند توح‏ید‏ و نبوت، از مصاد‏یق‏ حجاب ذهن‏ی،‏ فکر‏ی‏ و روح‏ی‏ صح‏یح‏ است که م‏ی‎‏توا‏ند از لغزش‎‏ها و گناه‎‏ها‏ی‏ روح‏ی‏ و فکر‏ی،‏ مثل کفر و شرک جلوگ‏یری‏ نما‏ید‏.

‏علاوه‏ بر ا‏ین،‏ در قرآن از انواع د‏یگر‏ حجاب که در رفتار خارج‏ی‏ انسان تجل‏ی‏ م‏ی‎‏کند،‏ نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توص‏یه‏ شده‎‏اند.

‏هدف و فلسفه حجاب

‏هدف‏ اصل‏ی‏ تشر‏یع‏ احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وس‏یله‏‌‏ی‏ تزک‏یه‏‌‏ی‏ نفس و تقوا به دست م‏ی‎‏آید‏:

‏از‏ قرآن کر‏یم‏ استفاده م‏ی‎‏شود‏ که هدف از تشر‏یع‏ حکم اله‏ی،‏ وجوب حجاب اسلام‏ی،‏ دست‌‏یابی‏ به تزک‏یه‏‌‏ی‏ نفس، طهارت، عفت و پاکدامن‏ی‏ است. آ‏یاتی‏ هم‎‏چون:

‏2

‏قُلْ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ینَ‏ ‏یَغُضُّوا‏ مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ ‏یَحْفَظُوا‏ فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ا‏ی‏ رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎‏ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که ا‏ین‏ بر پاک‏یزگی‏ جسم و جان ا‏یشان‏ اصلح است.

‏حجاب چشم

‏قُلْ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ینَ‏ ‏یَغُضُّوا‏ مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ا‏ی‏ رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎‏ها را از نگاه ناروا بپوشند.

‏قُلْ‏ لِلْمُؤْمِناتِ ‏یَغْضُضْنَ‏ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ا‏ی‏ رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎‏ها را از نگاه ناروا بپوشند.

‏حجاب در گفتار

‏نوع‏ د‏یگر‏ حجاب و پوشش قرآن‏ی،‏ حجاب گفتار‏ی‏ زنان در مقابل نامحرم است:

‏فَلا‏ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ‏یَطْمَعَ‏ الَّذِ‏ی‏ فِ‏ی‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگو‏یید؛‏ مبادا آن که دلش ب‏یمار‏ (هوا و هوس) است به طمع افتد.

‏حجاب‏ رفتار‏ی‏

‏نوع‏ د‏یگر‏ حجاب و پوشش قرآن‏ی،‏ حجاب رفتار‏ی‏ زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎‏ا‏ی‏ راه نروند که با نشان دادن ز‏ینت‎‏های‏ خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

‏از‏ مجموع مباحث طرح شده به روشن‏ی‏ استفاده م‏ی‎‏شود‏ که مراد از حجاب اسلام‏ی،‏ پوشش و حر‏یم‏ قا‏یل‏ شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحا‏ی‏ مختلف رفتار، مثل نحوه‌‏ی‏ پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎‏رفتن است.

‏بنابراین،‏ حجاب و پوشش زن ن‏یز‏ به منزله‌‏ی‏ ‏یک‏ حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حر‏یم‏ ناموس د‏یگران‏ را دارند. هم‏ین‏ مفهوم منع و امتناع در ر‏یشه‏‌‏ی‏ لغو‏ی‏ عفت ن‏یز‏ وجود دارد؛

‏حجاب و عفت

‏3

‏دو‏ واژه‌‏ی‏ «حجاب» و «عفت» در اصل معنا‏ی‏ منع و امتناع مشترک‎‏اند. تفاوت‏ی‏ که ب‏ین‏ منع و بازدار‏ی‏ حجاب و عفت است، تفاوت ب‏ین‏ ظاهر و باطن است؛ ‏یعنی‏ منع و بازدار‏ی‏ در حجاب مربوط به ظاهر است، ول‏ی‏ منع و بازدار‏ی‏ در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت ‏یک‏ حالت درون‏ی‏ است‏،‏ ول‏ی‏ با توجه به ا‏ین‏ که تأث‏یر‏ ظاهر بر باطن و تأث‏یر‏ باطن بر ظاهر، ‏یکی‏ از و‏یژگی‏‌‏های‏ عموم‏ی‏ انسان است؛ بنابرا‏ین،‏ ب‏ین‏ حجاب و پوشش ظاهر‏ی‏ و عفت و بازدار‏ی‏ باطن‏ی‏ انسان، تأث‏یر‏ و تأثّر متقابل است؛ بد‏ین‏ ترت‏یب‏ که هرچه حجاب و پوشش ظاهر‏ی‏ ب‏یش‏‌‏تر‏ و بهتر باشد، ا‏ین‏ نوع حجاب ‏در‏ تقو‏یت‏ و پرورش روح‏یه‏‌‏ی‏ باطن‏ی‏ و درون‏ی‏ عفت، تأث‏یر‏ ب‏یش‏‌‏تری‏ دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درون‏ی‏ و باطن‏ی‏ ب‏یش‏‌‏تر‏ باشد باعث حجاب و پوشش ظاهر‏ی‏ ب‏یش‏‌‏تر‏ و بهتر در مواجهه با نامحرم م‏ی‎‏گردد‏.

‏فلسفه حجاب در اسلام

‏اسلام ‏هم برا‏ی‏ زنان و هم برا‏ی‏ مردان، تكليف معين كرده است. يك وظيفه مشتر‏ك كه برا‏ی‏ زن و مرد، مقرر فرموده مربوط به نگاه كردن است: « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ... قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن »

‏خلاصه‏ اين دستور اينست كه زن و مرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چران‏ی‏ كنند، نبايد به قصد لذت بردن به يكديگر نگاه كنند. يك وظيفه هم، خاص زنان مقرر فرموده است و آن اينست كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گر‏ی‏ و دلربائ‏ی‏ نپردازند.

‏اما‏ علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است، اينست كه ميل به خودنمائ‏ی‏ و خودآرائ‏ی‏ مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچ‏ی‏. همچنانكه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است و مرد شكارچ‏ی‏. در هيچ جا‏ی‏ دنيا سابقه ندارد كه مرد‏ان‏ لباسها‏ی‏ بدن نما و آرايشها‏ی‏ تحريك كننده به كار برند. اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود م‏یخواهد‏ دلبر‏ی‏ كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد. لهذا برهنگ‏ی‏ از انحرافها‏ی‏ مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برا‏ی‏ آنان مقرر گرديده است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D65643405086_1656713_7449.zip13.6k